Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern for detaljer.

Gratis eksempel på Statsborgerprøven

Her kan du prøve deg på et gratis eksempel på Statsborgerprøven, og se hvor mange poeng du får!

En norsk vimpel med de norske fargene

Veldig mange som tar kontakt med oss lurer på om de vil klare å bestå Statsborgerprøven. Det første vi pleier å spørre om, er om de har tatt vår gratis test, som du finner lenger ned på denne siden. 

Der kan du nemlig svare på 32 spørsmål, og se om du får så mange poeng som du trenger for å bestå den ordentlige testen.

De vanskeligste spørsmålene er alltid de du ikke kan. Derfor har vi snakket med hundrevis av dem som har tatt Statsborgerprøven, og spurt hva de synes har vært vanskeligst. Svarene vi har fått, er ekstra viktige i arbeidet med å lage de beste oppgavene til Statsborgerprøven.

Her får du et gratis eksempel

Når du tar denne testen, så kan møte ord og begreper du ikke har hørt før. Da kan du bruke Google, Wikipedia, eller spørre noen du kjenner. Det kan du ikke når du tar den ordentlige testen. 

Lykke til! 

1/32

Mange mener nordmenn har blitt mer sekulariserte. Hva menes med det?

 • At flere nordmenn nå enn før ikke tilhører en religion
 • At religion styrer hvordan lovene skal se ut
 • At man kan bli straffet for å bryte religiøse lover

I Norge opplever mange nordmenn at religion betyr mindre enn før - at samfunnet sekulariseres. Man vet ikke helt hvorfor det skjer. En grunn kan være at mange nordmenn opplever at de har et fint liv selv om de ikke tror på en gud.

2/32

Hva er den beste måten å lære norsk på?

 • Ha samtaler med andre gjennom dagen
 • Lese aviser
 • Se på TV

Alle disse alternativene er gode måter å lære norsk på, men det aller viktigste er at du bruker språket aktivt i hverdagen slik at du både snakker og hører norsk.

3/32

Hvilken næring betaler mest penger i skatt til det offentlige?

 • Turistnæringen
 • Olje- og gassnæringen
 • Landbruksnæringen

Staten får de fleste av inntektene sine fra skatt og avgifter. Disse pengene går til barnehager, skoler, sykehus, veier, politi og mange andre velferdsgoder. Den næringen i Norge som betaler mest skatt, er olje- og gassnæringen.

4/32

Hva er riktig om medlemmer av tros- og livssynssamfunn?

 • Det er flere buddhister enn muslimer i Norge
 • Det er flere buddhister enn kristne i Norge
 • Det er færre muslimer enn kristne i Norge

Omtrent 70 % av befolkningen er medlem i Den norske kirke. Det er ca 3,6 millioner mennesker.

5/32

Kommunene har selvbestemmelsesrett i en del saker. Hva betyr det?

 • At de ikke må spørre Staten om lov til å gjennomføre tiltak
 • At folket bestemmer hvem som skal lede
 • At de kan bestemme noe annet enn det Staten har bestemt

Selvbestemmelsesrett betyr at det er noen ting i fylkeskommunene og kommunene staten ikke bestemmer. Staten bestemmer mye gjennom regjering og Storting, men noen ting bestemmer altså fylkeskommunene og kommunene selv.

6/32

Omtrent hvor mange barn går i barnehage?

 • Ca 90 %
 • Ca 50 %
 • Ca 30 %

Omtrent 9 av 10 barn i barnehagealder går i barnehage.

7/32

Hvem betaler hvis du er innlagt på offentlig sykehus?

 • Staten
 • Du betaler halvparten
 • Arbeidsgiver må betale halvparten

Det er staten som betaler for helsebehandlingen du får på offentlige sykehus dersom du blir innlagt.

8/32

Hva menes med småskolen?

 • Fjerde til sjette klasse
 • Første til fjerde klasse
 • Syvende til tiende klasse

Småskolen, eller småskoletrinnene, er klassetrinnene fra og med 1 til og med 4.

9/32

Oppgaven handler om fødsel. Hvor mange barn blir født i Norge hvert år?

 • Ca 130 000
 • Ca 60 000
 • Ca 100 000

Hvert år fødes det omtrent 60 000 barn i Norge. De fleste fødes på sykehus, men kvinnen kan også bestemme å føde hjemme dersom man forventer at fødselen blir normal. Etter fødselen er det legen, jordmoren eller moren som har ansvaret for å melde fødselen til Folkeregisteret.

10/32

Hvor mange ganger har Norge vært vertskap for sommer-OL?

 • Ingen ganger
 • En gang
 • Tre ganger

Norge kalles for en vintersportnasjon, og gjør det ofte godt i vinterøvelser. Norge har aldri arrangert sommer-OL.

11/32

Når fikk kvinner allmenn stemmerett i Norge?

 • 1913
 • 1814
 • 1905

I gamledager var det kun menn som hadde stemmerett. Ikke alle menn - kun de som betalte nok skatt. Staten skulle fordele skattepengene til velferd for alle, så man tenkte nok at det var mest rettferdig at de som betalte skatt fikk bestemme hvordan den skulle brukes.

12/32

Omtrent hvor mange yrkesaktive jobber ikke i offentlig sektor?

 • Ca 13 %
 • Ca 90 %
 • Ca 70 %

I offentlig sektor jobber det omtrent 750 000 mennesker. Det er ca 30 % av alle yrkesaktive i Norge. Det betyr at 70 % ikke jobber i offentlig sektor.

13/32

Hvilken offentlig instans har ansvaret for grunnskolene?

 • Kommunen
 • Fylkeskommunen
 • Staten

Fylkeskommunen har ansvaret for videregående skoler, mens kommunen har ansvaret for barnehagene, grunnskolene, eldreomsorg, renovasjon, vann og avløp.

14/32

Hvilke av disse landene grenser Norge ikke til?

 • Sverige
 • Italia
 • Finland

Norge har landegrense mot Finland, Russland og Sverige. I sjøen grenser Norge mot Danmark, Færøyene og Storbritannia.

15/32

Norge har et maktfordelingsprinsipp. Hvem er lovgivende myndighet?

 • Sametinget
 • Stortinget
 • Statstinget

I Norge følger vi maktfordelingsprinsippet. Det betyr at det er stortinget som gir lovene, regjeringen som gjennomfører dem, mens domstolene dømmer etter dem. Slik sikrer man at ingen misbruker makten til å lage en lov og dømme etter den på egen hånd.

16/32

Hvor ofte pusser nordmenn tennene?

 • Kun hver morgen
 • To ganger daglig
 • Kun hver kveld

Nordmenn er opptatt av tannhygiene. Tannverk er vondt, og det er ubehagelig for andre at du har dårlig ånde. Derfor børster de fleste nordmennene tennene sine både om morgenen og om kvelden.

17/32

Hva er den vanligste oppvarmingskilden i norske boliger?

 • Gass
 • Olje
 • Elektrisitet

Norge har mange høye fjell som samler opp mye vann. Derfor er elektrisitet laget av vannkraft billig. De fleste boligene i Norge varmes opp med strøm. Norge selger også mye strøm til andre land.

18/32

Hvor stort (i kvadratkilometer) er Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen?

 • Ca 540 500
 • Ca 85 000
 • Ca 385 000

Norge, øyene, Svalbard og Jan Mayen er til sammen ca 385 000 kvadratkilometer.

19/32

Hva menes med koalisjonsregjering?

 • En regjering der flere partier deltar
 • En regjering som har mindretall i Stortinget
 • En regjering som har flertall i Stortinget

Dersom ett parti alene ikke har flertall, kan det søke sammen med andre partier for å lage en regjering. Dette kalles en koalisjonsregjering.

20/32

Hvor mange personer bor det i gjennomsnitt i en husholdning?

 • Litt over to personer
 • Fem personer
 • Litt under seks personer

En husholdning er en gruppe mennesker som bor sammen og har stort sett felles økonomi. I en husholdning i dag bor det i snitt litt over 2 personer.

21/32

Hva er riktig om Norge?

 • På kartet ser Norge ut som en stor sirkel
 • Norge peker fra øst til vest
 • Norge peker fra syd mot nord

På kartet er Norge langt og smalt, med lengdeakse fra syd mot nord - eller omvendt.

22/32

Hvilken offentlig tjeneste har ansvar for sykepenger dersom du er syk lenge?

 • Politiet
 • NAV
 • Folkeregisteret

Når du er sykemeldt skal arbeidsgiver betale sykepenger de første 16 dagene. Det kalles arbeidsgiverperioden. Etter 16 dager kan arbeidsgiver betale deg sykepenger og få de refundert fra NAV, eller du kan få betalt fra NAV direkte.

23/32

Hvor kommer du om du ringer 116 117?

 • AMK
 • Brannvesenet
 • Legevakten

116 117 er nummeret til nærmeste legevakt. Dersom det er akutt kan du ringe AMK på telefon 113.

24/32

Hvem var Harald Hårfagre?

 • Statsminister i perioden 1945 - 1949
 • Han regnes som Norges første konge
 • Norges første stortingspresident

Harald Hårfagre regnes som Norges første konge. Han levde på 800-tallet. Man tror at han kanskje er begravet ved Haraldstøtten i Haugesund.

25/32

Du er i fulltidsarbeid og skal få barn. Hvilken påstand er riktig?

 • Du har krav på permisjon med lønn
 • Du må ta ulønnet permisjon
 • Du må søke arbeidsplassen om feriepenger

Når du får barn har du krav på lønn i den perioden du er hjemme med barnet. Det kalles foreldrepenger. Hvis du ikke er i fast arbeid, kan du ha krav på en engangssum.

26/32

Hva er riktig om å gå på tur i fjellet?

 • Det er ofte varmt i fjellene
 • Du trenger ikke kart, for det er som regel gode stier
 • Det krever god planlegging og erfaring

Det er fantastisk flott å gå på tur i den norske fjellheimen. Men det krever god planlegging og riktig utstyr. Været kan snu fort!

27/32

Hva er skolefritidsordning/aktivitetsskole?

 • Et tilbud til familier om barnepass før og etter skoletid
 • Et pedagogisk tilbud til alle elever fra 8. til 10. trinn
 • Et fag på videregående skole

Aktivitetsskolen, AKS eller SFO, er et tilbud for barn som starter sent på skolen eller slutter tidlig. Der er det aktiviteter, leksehjelp og mat, slik at de slipper å være hjemme alene mens foreldrene er på jobb.

28/32

Hvilken retning innen kristendommen tilhører de fleste nordmenn?

 • Protestantisme
 • Ortodoks kristendom
 • Katolisisme

Omtrent 3,6 millioner av befolkningen i Norge er kristne. De aller fleste tilhører den protestantiske retningen. Mange er katolikker.

29/32

Din 11 år gamle datter vil melde seg inn i et trossamfunn. Hvilken påstand er riktig?

 • Hun kan gjøre dette selv
 • Hun kan ikke gjøre dette selv
 • Jeg trenger ikke legge vekt på hva hun mener

Det er ulike aldersgrenser som gjelder for barn og det å registrere seg i tros- og livssynssamfunn: Frem til barnet fyller 15 år er det foreldrene som bestemmer hvor barnet skal være medlem. Når barnet har fylt 15 år er det barnet selv som melder seg inn eller ut. I tillegg er det slik at foreldre alltid skal høre på hva barnet har å si. Det gjelder uansett hvor gammelt barnet er. Når barnet har fylt 12 år skal foreldrene legge stor vekt på barnets mening.

30/32

Hvilken informasjon skal ikke stå i en CV?

 • En oversikt over tidligere arbeidsgivere
 • Karakterene dine fra videregående skole
 • En oversikt over utdannelsen din

En CV er en enkel oversikt over skoler du har gått på, steder du har jobbet og annen kompetanse som for eksempel datakurs, truckførerbevis og førerkort.

31/32

Hvor mange av Norges befolkning er innvandrere eller har foreldre der begge er fra utlandet?

 • Ca 17 %
 • Ca 7 %
 • Ca 9 %

I Norge bor det ca 5,3 millioner mennesker. Ca 11 % har utenlandsk statsborgerskap. Omtrent 17 % er innvandrere eller norskfødte med to innvandrerforeldre.

32/32

Hvor ble vinter-OL i 1994 arrangert?

 • Tønsberg
 • Lillehammer
 • Oslo

Vinter-OL har vært arrangert i Norge to ganger: I 1952 ble lekene arrangert i Oslo, og i 1994 ble de arrangert på Lillehammer.

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.